Mobiel menu

Vlaamse gids tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten

( Bron: Vlaamse Overheid) Deze gids is tot stand gekomen in een specifieke werkgroep, opgericht binnen het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten. De opmaak van een Vlaamse gids tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten is ingegeven door de nood aan een effectief werkinstrument voor aanbestedende overheden, dat op concrete wijze aangeeft hoe een aanbestedende overheid bij overheidsopdrachten in bepaalde fraudegevoelige sectoren sociale dumping en de nefaste gevolgen daarvan kan tegengaan.

De term sociale dumping wordt veelal gebruikt om het te hebben over wantoestanden in de bouw. Sociale dumping in de bouwsector kan omschreven worden als “een geheel van handelingen waarbij door middel van het niet naleven van de geldende nationale, Europese en internationale regelgeving afbreuk wordt gedaan aan de rechten van de werknemer of de zelfstandige waardoor de opdrachtgever of gebruiker een oneerlijk verkregen concurrentieel voordeel geniet, dat hij zonder de overtreding van de regelgeving niet zou kunnen bekomen hebben en waardoor de overheid inkomsten misloopt.” Het gaat dan van oneerlijke concurrentie door systemen van detachering over detacheringsfraude, ongeoorloofde terbeschikkingstelling van personeel, schijnzelfstandigen tot regelrechte mensenhandel. 

Sociale dumping gaat doorgaans over buitenlandse spelers die actief zijn in ons land en kosten hebben die kunstmatig laag liggen doordat ze de Belgische arbeidsvoorwaarden niet respecteren, zoals bijvoorbeeld de minimumlonen bepaald door de toepasselijke cao in de sector, of doordat de sociale zekerheidsbijdragen in het land van herkomst niet worden betaald.

In het kader van overheidsopdrachten kunnen aanbestedende overheden geconfronteerd worden met diverse vormen van sociale dumping. Het is echter onmogelijk om alles op het terrein te gaan controleren. Aanbestedende overheden hebben hiertoe niet de middelen en in bepaalde gevallen zelfs niet de bevoegdheid, wanneer het gaat over de niet-naleving van sociale wetgeving. In het kader van de mogelijke eigen aansprakelijkheid als aanbestedende overheid is het echter wel noodzakelijk om de nodige controles uit te voeren. Hiertoe biedt deze gids de nodige toelichting.

De regelgeving overheidsopdrachten biedt zelf ook verschillende aanknopingspunten en elementen die aanbestedende overheden kunnen helpen bij hún strijd tegen sociale dumping. Daarnaast bieden ook andere instanties, zoals de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdiensten (SIOD) hierbij ondersteuning aan aanbestedende overheden, met name rond detectie van onregelmatigheden op de bouwplaatsen en uitvoering van gerichte controles. Deze gids bestaat uit twee grote onderdelen. Vooreerst wordt aangegeven welke maatregelen u als aanbestedende overheid kan nemen in het kader van de strijd tegen sociale dumping. Daarnaast worden een aantal clausules aangereikt, die elk verband houden met de mogelijke maatregelen, en die u kan opnemen in uw opdrachtdocumenten. Deze kunnen mogelijke controles, verplichtingen en handelswijzen van de aanbestedende overheid verduidelijken en vergemakkelijken.

> Download: Vlaamse gids tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten

Bron: Vlaamse Overheid 

Nieuwsbericht is 321 keer bezocht.