Mobiel menu

Aanbesteden in overeenstemming met de privacyregelgeving

(Europa Decentraal)  Bij het aanbesteden van overheidsopdrachten door decentrale overheden dient er rekening te worden gehouden met het waarborgen van privacy. Hoe zorgt u ervoor dat er wordt voldaan aan de transparantieverplichtingen zonder dat er onnodig privacygevoelige informatie publiek kenbaar wordt gemaakt? En hoe kan er bij aanbestedingen worden voldaan aan de eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming?

VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ AANBESTEDEN
Op het moment dat persoonsgegevens worden verwerkt, is de privacywetgeving van toepassing. Degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Vaak zal dit in het geval van aanbestedingen de aanbestedende dienst zijn. Het doel van het verstrekken van informatie in de aanbestedingsdocumenten is partijen in staat te stellen om een goed beeld te vormen van de opdracht en een passende inschrijving te doen. Het publiceren van persoonsgegevens op internet (via TenderNed of een ander aanbestedingssysteem) is niet toegestaan, tenzij de aanbestedende dienst uitdrukkelijke toestemming heeft van de betrokkenen of de openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om redenen van algemeen belang. Daarbij maakt het ook verschil of de persoonsgegevens een bijzondere categorie van persoonsgegevens betreffen. Aan de verwerking van bijzondere persoonsgegevens worden strengere eisen gesteld. Het kan bijvoorbeeld wettelijk vastgelegd zijn dat toestemming van de betrokkenen bij een bepaalde verwerking van persoonsgegevens niet volstaat.

PRIVACYGEVOELIGE AANBESTEDINGEN
Privacy-issues zijn met name aan de orde bij aanbestedingen in het sociaal domein. Bij de uitvoering van sociale wetgeving, zoals bijvoorbeeld de Participatiewet en het verwezenlijken van social return on investment komen ondernemers immers in aanraking met het verwerken van persoonsgegevens van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.....

Bron en lees verder: Europa Decentraal

Nieuwsbericht is 290 keer bezocht.