904x bekeken

De aanbestedingsjuristen van Tenderpeople selecteren iedere maand voor u twee in het oog springende uitspraken en vatten deze voor u samen.

Deze maand oktober:

 1. Rechter biedt inkoopprofessionals extra beoordelingsmogelijkheden
 2. Clusteren van opdracht biedt ook mkb'er kansen

Lees hieronder verder

 1. Rechter biedt inkoopprofessionals extra beoordelingsmogelijkheden

Aanbestedende diensten mogen inschrijvingen in twee fases beoordelen, eerst op kwaliteit en dan op prijs. Dat blijkt uit een uitspraak in een Spaanse zaak over een Europese aanbesteding voor de levering van muziekinstrumenten, meubilair en andere aanverwante zaken.

Beoordeling in tweeën.

De gunning van deze opdracht vond plaats op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Bijzonder en opmerkelijk aan de aanbesteding was dat inschrijvers voor het onderdeel kwaliteit een minimale score moesten halen. Haalden ze die niet, dan werd de prijs niet beoordeeld en kwam de partij niet meer in aanmerking voor de opdracht. Kortom, de beoordeling werd in tweeën geknipt.

Toegestaan?

De Europese rechter moest de vraag beantwoorden of deze manier van beoordelen is toegestaan in een Europese openbare procedure.

Behoefte aanbestedende dienst

De rechter oordeelde dat de beoordelingsmethode geoorloofd is. Als de inschrijvingen binnenkomen, is het aan de aanbestedende dienst om te bepalen hoe hij zijn beoordeling inricht, aldus de rechter. In deze zaak betekent dit dat een inschrijver die niet voldoet aan de minimale kwaliteitseisen ook niet lijkt te voldoen aan de behoeften van de aanbestedende dienst. De rechter benadrukte wel dat bij het toepassen van de gunningscriteria de beginselen van aanbestedingsrecht in acht genomen moeten worden. Dat betekent naar onze opvatting dat de beoordelingsmethode in de aanbestedingsstukken moet zijn gecommuniceerd.

Extra handvat

Inkoopprofessionals krijgen door deze uitspraak een extra handvat bij het inrichten van de openbare aanbestedingsprocedure. Daarnaast biedt deze uitspraak de mogelijkheid de beoordelingsprocedure voor inschrijvingen te verfijnen. Naar onze opvatting zijn er na deze uitspraak daarom de volgende extra smaken mogelijk:

 1. Per kwalitatief gunningscriterium moet een inschrijver een minimale score halen. Haalt hij deze niet, dan wordt de prijs niet meegenomen in de beoordeling.
 2. Op een of meerdere kwalitatieve gunningscriteria moet een inschrijver een minimale score halen. Haalt hij deze niet, dan worden de overige kwalitatieve gunningscriteria en de prijs niet beoordeeld. Wij zien met deze mogelijkheid kansen voor waardegericht inkopen.

__________________________________________

2. Clusteren van opdracht biedt ook mkb'er kansen

Onnodig samenvoegen van opdrachten is volgens de Aanbestedingswet niet toegestaan. Dit staat in de praktijk bekend als het clusterverbod. Samenvoegen is wel mogelijk als een aanbestedende dienst de samenvoeging van opdrachten goed motiveert en rekening houdt met een aantal elementen:

 1. De samenstelling van de relevante markt;
 2. De organisatorische gevolgen voor de aanbestedende dienst en de ondernemer;
 3. De mate van samenhang tussen de opdrachten.

Mkb en clusters

Uit vaste rechtspraak volgt dat alleen een mkb-bedrijf een beroep kan doen op strijd met het clusterverbod, omdat het clusterverbod bedoelt is om de kansen voor het mkb bij aanbestedingen te vergroten. Een mkb’er vroeg de rechter onlangs zich uit te spreken over een gemeente die bij een aanbesteding in strijd zou hebben gehandeld met het clusterverbod. De zaak is een mooi schoolvoorbeeld van een aanbestedende dienst en een rechter die concreet toetsen aan het clusterverbod. Dit past in een ontwikkeling waarin wij zien dat het clusterverbod vaker aan de rechter wordt voorgelegd.

Beheer, onderhoud en schadeafwikkeling

Het ging in deze zaak om een Europese openbare aanbesteding van een gemeente voor het beheer en onderhoud van straatverlichting en verkeersregelinstallaties, gecombineerd met schadeafwikkeling. Volgens de mkb’er, gespecialiseerd in schadeafwikkeling, moest de schadeafwikkeling los worden gekoppeld van het beheer en onderhoud. De gemeente zou daarvoor een aparte aanbesteding of perceel in het leven hebben moeten roepen.

Gecombineerde opdracht efficiënter

De gemeente was het hier niet mee eens. Zij stelt dat de waarde van schadeafwikkeling met €20.000,- per jaar gering is. Los van de andere gevraagde diensten zou zij enkelvoudig onderhands zijn aanbesteed. De diensten zijn samengevoegd omdat dat leidt tot een efficiënter proces, aldus de gemeente. De ervaring leert volgens de gemeente gebleken dat loskoppelen leidt tot toename van logistiek, administratieve lasten, hogere kosten, en een langere doorlooptijd. Tot slot zetten aannemers bij dit soort opdrachten doorgaans specialistische bedrijven in voor de schadeafwikkeling.

Onnodige cluster?

Handelde de gemeente in strijd met het clusterverbod? De rechter stelt dat de gemeente rechtmatig aanbesteedde en nam daarbij het volgende in aanmerking:

 1. Volgens de rechter was er inderdaad sprake van samenvoeging, namelijk van twee ongelijksoortige opdrachten;
 2. De samenhang tussen de opdrachten is door de gemeente voldoende duidelijk gemotiveerd. Het opnemen van de schade, het herstel en de administratieve afwikkeling hebben een zekere samenhang, aldus de rechter. Dat daarbij de wens bestaat dat één partij dit op zich neemt, valt daarom goed te verklaren;
 3. Tot slot heeft het mkb-bedrijf voldoende toegang tot de opdracht, omdat:
 • a. Het mkb-bedrijf ook actief samenwerkingspartner is van aannemers;
 • b. Inschrijven als combinatie of deelneming als onderaannemer expliciet is toegestaan, volgens de aanbestedingsstukken;
 • c. Het onder a genoemde bedrijfsmodel niet ongebruikelijk is in de markt.
Tender People

Tenderpeople

Supporter van aanbestedingsmakelaar