823x bekeken

In het najaar van 2020 heeft consultancybureau #SupplyValue onderzoek gedaan naar de inkooptrends in 2021 (download via: https://supplyvalue.nl/kennis-methoden/publicaties/). Als onderdeel van het onderzoek is gevraagd om aan te geven welke thema’s binnen de inkoopfunctie als gevolg van de coronacrisis een andere invulling zullen krijgen.

De ca. 400 respondenten van het onderzoek kwamen tot de volgende top-drie:

  1. Risicomanagement;
  2. Partnerships;
  3. Inkoopprocessen.

Een risico is een gebeurtenis die een negatief of positief effect heeft op het bereiken van de organisatiedoelstellingen. Risico’s ontstaan door wijzigingen in externe of interne factoren (risico oorzaken) en vragen voortdurende aandacht. Immers, onder invloed van wijzigende omstandigheden, zullen ook de aard en impact van risico’s wijzigen.

Binnen het vakgebied van de contractmanager neemt risicomanagement een steeds belangrijker plaats in. Dit komt o.a. omdat primaire bedrijfsprocessen steeds vaker in handen worden gelegd van externe dienstverleners. Interne en externe toezichthouders, zoals controllers en accountants, zullen zich daarom steeds meer focussen op risicomanagement buiten de directe invloedssfeer van een organisatie. Ook heeft de coronacrisis er toe bijgedragen dat er meer aandacht is gekomen voor professioneel risicomanagement. Wie had begin 2020 kunnen bedenken dat veel kleine maar ook grote bedrijven een jaar later op omvallen staan als gevolg van een virus? Een goed ingericht risicomanagement-proces dempt de gevolgen van voorspelbare en onvoorspelbare gebeurtenissen.

De tweede trend van het onderzoek - het ontwikkelen van partnerships - sluit goed aan op deze ontwikkeling. Organisaties zijn zich bewust van het feit dat oude samenwerkingsvormen niet meer werken. De technologische ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving volgen elkaar in zo’n hoog tempo op, dat organisaties niet meer in staat zijn om hier op eigen kracht op te anticiperen. Alleen in samenwerking met je (strategische) leveranciers, is het mogelijk de visie om te zetten naar een effectief beleid. Dit vraagt om een andere manier van samenwerking. Opdrachtgevers en opdrachtnemers staan niet meer tegenover elkaar, maar moderne contracten vragen juist om verbinding. Het gaat uiteindelijk om het creëren van waarde, met oog voor wederzijdse belangen. Het contract is een vertrekpunt waarbij partijen moeten meebewegen in de dynamische omgevingen waarin zij opereren.

Dit leidt ertoe dat het proces Contract- en Leveranciersmanagement een kerncompetentie voor organisaties is geworden. Omdat de afhankelijkheid van ketenpartners sterk is toegenomen, moeten organisaties vooral excelleren op functies die acteren op de ontkoppelpunten in de keten. Contractmanagement is één van deze functies. Verdere professionalisering is noodzakelijk om de afhankelijkheid t.o.v. leveranciers in goede banen te leiden en de kwaliteit en continuïteit van organisatie te waarborgen. Transparante samenwerking en kennisdeling met leveranciers leidt tot inzicht en vanuit dit inzicht voeren partijen een dialoog over hun samenwerking, over het realiseren van prestaties en het managen van risico’s. Bevindingen worden gedeeld en in gezamenlijkheid beoordeeld en opgelost. En er ontstaan nieuwe kansen door middel van procesverbeteringen en innovaties.

Volop kansen dus voor de moderne contractmanager

Corona thuis
Addvue

AddVueConnect

Supporter van Aanbestedingsmakelaar

AddVueConnect is een nieuwe speler op het gebied van contractmanagement software. Het levert krachtige en innovatie oplossingen voor regievoering. Risicomanagement en de ontwikkeling van partnerships zijn fully embedded in het platform van AddVueConnect.

Afbeelding: Pixabay