913x bekeken

De gemeente Schiedam heeft een Europese openbare aanbesteding uitgeschreven. De opdracht ziet op het invoeren van een digitale systeem voor het parkeren van bezoekers in Schiedam. Met het nieuwe systeem kunnen bewoners en bedrijven de ‘visiteregeling’ online – via een (web)app – aanvragen.

Beoordelingsteam

Eén van de kwalitatieve gunningscriteria betreft de gebruiksvriendelijkheid van de te gebruiken (web)app. In het aanbestedingsdocument is opgenomen dat de gebruiksvriendelijkheid zal worden beoordeeld door een panel van medewerkers van aanbestedende dienst. De personen in het panel zijn niet bij de ontwikkeling van het parkeerbeleid betrokken.

Bezwaar tegen samenstelling beoordelingsteam

Na de gunningsbeslissing heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de Gemeente en Desyde (nummer 2 in de ranking). Tijdens dit gesprek heeft de Gemeente meegedeeld dat één deelnemer in het beoordelingspanel een bij de Gemeente gedetacheerde medewerker van Adviesbureau Spark was. Spark legt zich toe op mobiliteits- en parkeervraagstukken en is in die hoedanigheid bij meerdere aanbestedingen over parkeerdiensten betrokken.

De deelname aan het panel van voornoemde medewerker van Spark is voor Desyde aanleiding geweest om bezwaar te maken tegen de samenstelling van het beoordelingsteam. Desyde stelt dat zij op grond van het aanbestedingsdocument erop mocht vertrouwen dat het panel zou bestaan uit onbevangen medewerkers van de Gemeente (en dus niet van Spark) die verder niet bij de aanbesteding betrokken zijn of zijn geweest. De betreffende medewerker van Spark is volgens Desyde niet in dienst (geweest) van de Gemeente en heeft te veel specialistische kennis van de markt, waardoor deze persoon niet meer onbevangen en/of objectief zou kunnen oordelen.

Beoordeling Voorzieningenrechter

De Voorzieningenrechter stelt voorop dat voor de uitleg van het aanbestedingsdocument de zogenoemde CAO-norm moet worden toegepast. Kort gezegd betekent dit dat de letterlijke tekst in het aanbestedingsdocument van doorslaggevende betekenis is.

De betreffende medewerker van Spark is langdurig ingehuurd om onder leiding en toezicht van de Gemeente een functie uit te oefenen. Het gaat niet om een voor deze aanbesteding ingehuurde zelfstandige adviseur. Evenmin is deze medewerker betrokken bij de ontwikkeling van het parkeerbeleid. Naar het oordeel van de Voorzieningenrechter wordt hiermee voldaan aan de in het aanbestedingsdocument gestelde eisen. Uit deze eisen volgt volgens de Voorzieningenrechter niet i) dat een lid van het beoordelingspanel in vaste dienst van de Gemeente moet zijn en ii) evenmin dat een lid geen specialistische kennis mag hebben van de parkeermarkt en/of niet betrokken mag zijn bij deze aanbesteding.

Oók uit de aanbestedingsrechtelijke beginselen volgt volgens de Voorzieningenrechter niet dat bij de aanbesteding betrokken personen niet zouden mogen deelnemen aan een beoordelingspanel. Betrokkenheid bij de aanbesteding en/of specialistische marktkennis brengt niet mee dat een eerlijke en objectieve beoordeling onmogelijk is. Volgens de Voorzieningenrechter valt niet in te zien dat die betrokkenheid en/of kennis automatisch leiden tot belangenverstrengeling, bevoordeling, ongelijke behandeling en/of willekeur.

Conclusies en aanbevelingen

  • Bij de uitleg van aanbestedingsdocumenten wordt de CAO-norm toegepast. Dit betekent dat de gekozen bewoording in aanbestedingsdocumenten zeer belangrijk is. Wees hier als aanbesteder/inkoper bij het opstellen van aanbestedingsdocumentatie op bedacht.
  • Een beoordelingsteam hoeft niet alleen te bestaan uit medewerkers in vaste dienst van de aanbestedende dienst, indien dit niet zo letterlijk – zoals in onderhavige zaak − is opgenomen.
  • De aanbestedingsbeginselen brengen niet (zonder meer) mee dat een persoon niet zou mogen deelnemen aan een beoordelingspanel vanwege betrokkenheid bij de aanbesteding en/of specialistische marktkennis.
Johankeus

Johan Keus

Keus Legal | Interim opdrachten | Bouw- en aanbestedingsrecht | Contractenrecht | Inkoop | Contractmanagement