3101x bekeken

Zoals eerder is gemeld op aanbestedingsmakelaar.nl - Gedoe bij Rijksbrede aanbesteding inkoopadvies -, bleek dat door een marktpartij (naar nu blijkt Combined Business Power B.V.) bezwaar is gemaakt tegen de openbare Europese aanbestedingsprocedure “Inkoopadvies”, uitgeschreven door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: “de Staat”). Die aanbesteding bestaat uit een drietal percelen, te weten perceel 1 “Inhuur Inkoopadvies”, perceel 2 “Resultaatgericht Inkoopadvies” en perceel 3 “Contract- en leveranciersmanagement (inhuur-/resultaatverplichting)”. De staat heeft inmiddels na een periode van bijna 6 maanden, alsnog besloten om de gehele aanbesteding in te trekken en op kort termijn een nieuwe aanbesteding uit te schrijven.

Uit brief Datum 24 april 2020 -Intrekking van de Europese Aanbesteding Inkoopadvies -

"......Naar aanleiding van het door Combined Business Power B.V. aanhangig gemaakte kort geding heeft de Staat allereerst geconstateerd dat de inschrijvingen niet conform de vooraf bekendgemaakte aanbestedingsstukken zijn beoordeeld. Dat bracht op zichzelf al met zich dat een nadere motivering van de oorspronkelijke gunningsbeslissingen niet aan de orde was. Voorts heeft de Staat moeten constateren dat voor perceel 2 en 3 één van de beoordelaars niet op de plenaire (consolidatie) sessie aanwezig was. Dat was conform paragraaf 6.1.4. “Totstandkoming scores” van het Beschrijvend document wel vereist. Wel warende individuele scores van de afwezige beoordelaars meegenomen bij het berekenen van de gemiddelde scores voor perceel 2 en perceel 3. Ook dat maakte dat de beoordeling van de inschrijvingen van perceel 2 en 3 geen stand kon houden.

Inmiddels heeft de Staat moeten constateren dat de omschrijving van de rapportcijfers niet eenduidig is. Ook is onduidelijk hoe de scheidslijn tussen de rapportcijfers 0, 3 en 5 loopt. Per saldo doet zich in alle drie de rapportcijfers de situatie voor dat het door inschrijver gegeven antwoord “niet aansluit”. Voorts zijn de bijlagen “Programma van Eisen en Subgunningscriteria” gebrekkig: het gunningscriterium ontbreekt veelal. Zie bijvoorbeeld subgunningscriterium “Integriteit”, subgunningscriterium “Maatschappelijke betrokkenheid” en subgunningscriterium “Partnerschap” met betrekking tot de percelen 1 – 3. Daarin wordt enkel een visie van inschrijvers uitgevraagd waarin een aantal punten in ieder geval dienen te worden geadresseerd. Daarnaast zijn de bijlagen “Programma van Eisen en Subgunningscriteria” evenmin eenduidig. Hoe de rapportcijfers van paragraaf 6.1.3 van het Beschrijvend document zich exact tot de bijlagen “Programma van Eisen en Subgunningscriteria” verhouden is evenzeer onduidelijk. Daarnaast volgt uit de vooraf bekend gemaakte aanbestedingsdocumentatie niet wat de onderbouwing van de gemiddelde scores zou moeten behelzen. Al met al is van een objectief en transparant beoordelingssysteem zoals vereist geen sprake. Dat maakt dat de Staat niet tot rechtmatige gunning kan komen.

Overigens heeft de Staat moeten constateren dat hij na het publiceren van de eerste Nota van Inlichtingen nog een groot aantal nagekomen vragen van partijen heeft beantwoord. De Staat heeft nagelaten (de andere) inschrijvers te berichten dat de termijn voor het stellen van vragen (per saldo) was verlengd. Dat alles is in strijd met paragrafen 4.2 en 4.5.1 van het Beschrijvend document en heeft mogelijk tot een ongelijke behandeling van inschrijvers geleid......"

Gegeven voorgaande gebreken ziet de Staat zich helaas genoodzaakt de aanbestedingsprocedure in te trekken. De Staat zal op korte termijn een nieuwe aanbesteding uitschrijven. Er wordt nog gewezen dat het de Staat conform paragraaf 4.5.6 “overige voorwaarden/eisen” van het Beschrijvend document vrij staat de aanbesteding definitief te stoppen en niet tot gunning over te gaan. De inschrijvers hebben zich daarmee akkoord verklaard. Partijen kunnen bezwaar maken tot 14 mei as. tegen deze intrekking middels een getekende dagvaarding !

Aanbestedingsmakelaar heeft een kopie brief kunnen inzien en deelt deze bevinding gedeeltelijk. Welke lessen kunnen publieke inkopers hieruit leren en wat betekent dit voor 'nieuwe inkoopadvies' aanvragen?

Afbeelding: Pixabay

Eu Inkoopadvies Intrek