292x bekeken

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u een ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit inverband met wijziging van de Gids proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2016, alsmede de bijbehorende nota van toelichting en de geconsolideerde gewijzigde versie van de Gids proportionaliteit.

Zowel het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (hierna: ARW 2016) als de Gids proportionaliteit zijn in het Aanbestedingsbesluit aangewezen als richtsnoer. Dat houdt in dat aanbestedende diensten de voorschriften uit de ARW 2016 en de Gids Proportionaliteit moet toepassen bij aanbestedingen, of anders in de aanbestedingsstukken motiveren waarom niet.

Ik leg u deze wijziging van de Gids proportionaliteit voor ter uitvoering van de voorhangprocedure die is opgenomen in de artikelen 1.10, vijfde lid, 1.13, vijfde lid, en 1.16, vijfde lid, van de Aanbestedingswet 2012. Op basis van die artikelen heeft uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over een ontwerpbesluit tot
wijziging van de Gids Proportionaliteit voordat het aan de Raad van State wordt voorgelegd en daarna wordt vastgesteld......