844x bekeken

Het knettert al enige tijd rondom de renovatie van het Binnenhof. Kosten vallen hoger uit dan geraamd, het Binnenhof zou te ingrijpend veranderen en ook de keuze voor de architect ligt onder vuur.

Bij sommige Rijksaanbestedingen is geheimhouding of vertrouwelijkheid vereist als informatie staatsgeheim is. Opdrachten die heel vertrouwelijk zijn kunnen geheim worden verklaard. Uit artikel 2.23 lid 1 sub e Aanbestedingswet 2012 volgt namelijk dat deze wet niet van toepassing is op overheidsopdrachten die geheim zijn verklaard of waarvan de uitvoering met ‘bijzondere veiligheidsmaatregelen gepaard moet gaan’ of ‘indien de bescherming van de wezenlijke belangen van Nederland’ dat vereisen. De opdracht zelf kan geheim worden verklaard of enkel de wijze van uitvoering.

Architect Binnenhof

Een voorbeeld van een opdracht die geheim is verklaard, is die voor een architect die het nieuwe Binnenhof moet ontwerpen, er is niet openbaar aanbesteed. Dit wringt extra nu er de schijn van belangenverstrengeling zou zijn gewekt.

De vraag is of deze aanbesteding wel helemaal geheim had moeten zijn. Er had ook gekozen kunnen worden om een deel van de stukken pas te verstrekken nadat de inschrijver een geheimhoudingsverklaring heeft getekend. Daarnaast had bepaalde geheime informatie ook pas verstrekt kunnen worden na verlening van de opdracht.

Fasering opdracht

Wat namelijk opvalt is dat het Rijksvastgoedbedrijf deze aanbesteding niet gefaseerd heeft gedaan, wat zij normaal gesproken wel doet. Er wordt dan apart opdracht gegeven voor schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. Transparantie lijkt ver te zoeken aan het begin van dit renovatieproject.

Les: onderzoek goed of een opdracht vertrouwelijk/geheim dient te zijn, uitzonderingen op de werkingssfeer behoeven namelijk restrictieve toepassing.

Bron: Claire Lombert Binnenhof
Claire

Claire Lombert

Senior Associate / Attorney at Law at Loyens & Loeff