1073x bekeken

Het Rekenhof in Belgie heeft in 2016 en 2017 een reeks overheidsopdrachten onderzocht die acht federale departementen of instellingen hadden toegewezen voor de aankoop van goederen of diensten. Die aankopen moeten immers beantwoorden aan strenge regels van de overheidsopdrachtenwetgeving en de begrotingswetgeving om enerzijds te garanderen dat alle economische operatoren gelijke toegang hebben tot de uitgeschreven overheidsopdrachten en anderzijds dat de overheidsmiddelen optimaal worden aangewend.

Een aantal constateringen door het Rekenhof

  • Het Rekenhof merkt in de eerste plaats op dat het bij verscheidene onderzoeken moeilijk was volledige en overzichtelijke aankoopdossiers te verkrijgen.
  • Wat de gunning van opdrachten betreft, stelde het inbreuken vast bij de toepassing van sommige regels over de mededinging, de motivering van de keuze voor een onderhandelingsprocedure, de raming, de maximale looptijd van de opdrachten, het toegangsrecht, de kwalitatieve selectie, de analyse van de regelmatigheid van de offertes en de wachttermijn. De gunningsbeslissingen worden ook niet altijd afdoende gemotiveerd en meegedeeld.
  • Op het vlak van de uitvoering van opdrachten worden de algemene regels niet altijd in acht genomen, vooral wat de borgtocht, de oplevering en de wijziging van opdrachten betreft.
  • Ten aanzien van bepaalde departementen benadrukt het Rekenhof ook dat het belangrijk is de regels over de verificatie- en de betalingstermijnen en de verwijlintresten in acht te nemen.

Het Rekenhof formuleert een reeks algemene aanbevelingen om te komen tot een betere naleving van de overheidsopdrachtenregelgeving...