1088x bekeken

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

2513 AA DEN HAAG

Datum

1 februari 2019

Betreft

Advies over het bij voorbaat uitsluiten van tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen

Geachte Voorzitter,

In oktober jl. informeerde ik uw Kamer over de handreiking Tenderkostenvergoeding (Kamerstuk 34 252 nr. 9). Ik heb toen aangekondigd de adviesgroep Gids Proportionaliteit om advies te vragen over het opnemen van een verbod in de Gids Proportionaliteit (hierna: Gids) op het bij voorbaat uitsluiten van een tenderkostenvergoeding bij ingetrokken aanbestedingen. Met deze brief informeer ik uw Kamer over de inhoud van het advies en mijn reactie hierop. Hiermee geef ik invulling aan de motie-Van den Berg/Wörsdörfer (Kamerstuk 32440, nr. 106).

Advies

De adviesgroep Gids Proportionaliteit schrijft in haar advies dat het opnemen van bedingen die op voorhand tenderkostenvergoedingen uitsluiten bij een voortijdige intrekking van de aanbesteding disproportioneel is. De adviesgroep geeft aan dat dit uit het wettelijke proportionaliteitsbeginsel en de Gids volgt. De adviesgroep vindt het daarom niet strikt noodzakelijk om hiervoor de Gids aan te passen. Ook benoemt de adviesgroep als bezwaar tegen het expliciet benoemen van dit voorbeeld van disproportionaliteit, dat er nog veel andere voorbeelden zijn die niet expliciet benoemd zijn in de Gids. Voor het geval er desondanks een wens bestaat de Gids op dit punt aan te passen, heeft de adviesgroep een tekstvoorstel gedaan. Dit tekstvoorstel maakt duidelijk dat tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen zeker niet per definitie aan de orde zijn, maar dat dit afhankelijk van de omstandigheden van het geval wel mogelijk is. Bedingen die dit uitsluiten zijn daarom disproportioneel. U vindt het advies bijgevoegd bij deze brief.

Beleidsreactie

Ik ben de adviesgroep dankbaar voor haar advies. Ik begrijp de aarzeling van de adviesgroep met betrekking tot het expliciet opnemen van dit voorbeeld van disproportionaliteit in de Gids. Het is onmogelijk om alle vormen van disproportionaliteit op voorhand te benoemen. Dit zou bovendien de leesbaarheid van de Gids niet ten goede komen. In dit geval kies ik er toch voor om de Gids aan te passen. Ik wil graag dat het voor zowel aanbestedende diensten als inschrijvers duidelijk is dat bedingen die tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen uitsluiten disproportioneel zijn. Een tenderkostenvergoeding is aan de orde wanneer een gedeelte van de te plaatsen opdracht moet worden uitgevoerd om de inschrijving in te kunnen dienen. Dit geldt ook als de aanbesteding ingetrokken wordt, wanneer dat in een zodanig stadium gebeurt dat de inschrijvers ook daadwerkelijk kosten hiervoor hebben moeten maken.

Ik zet het proces voor het wijzigen van de Gids zo snel mogelijk in gang. Ik zal bij de wijziging de tekstsuggesties van de adviesgroep Gids Proportionaliteit als uitgangspunt nemen. Deze wijziging zal aan beide Kamers voorgehangen worden. Rekening houdend met de vaste verandermomenten van regelgeving kan de nieuwe versie van de Gids op 1 januari 2020 in werking treden.

Hoogachtend,

mr. drs. M.C.G. Keijzer

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat