857x bekeken

Eén van de belangrijke wijzigingen met betrekking tot aanbestedingsrecht, is dat het in 2020 niet langer is toegestaan om bepalingen op te nemen in de aanbestedingsstukken die elke vorm van tenderkostenvergoeding bij voorbaat uitsluiten bij intrekking van een procedure. Van een dergelijke intrekking is sprake als een aanbesteding voortijdig wordt geannuleerd zonder dat een marktpartij is gecontracteerd. In deze zaak geeft de Commissie van Aanbestedingsexperts invulling aan enkele klachten met betrekking tot tenderkostenvergoedingen.

De casus en de klachten

De aanbesteder publiceerde op TenderNed een aankondiging voor een nationale procedure voor het plaatsen van een damwand en voor de herinrichting van een kade. In de stukken was opgenomen dat tenderkosten niet zouden worden vergoed. Bij de Nota van Inlichtingen werd de vraag ingediend of alsnog een vergoeding kon worden toegekend, waarop het antwoord ‘nee’ luidde. Vervolgens werd de procedure ingetrokken wegens te hoge inschrijfsommen, waarna de opdracht opnieuw in de markt werd gezet middels een mededingingsprocedure met onderhandeling. Deze laatste procedure is overigens niet voortijdig ingetrokken. Alle inschrijvers die bij de eerste procedure een geldige inschrijving hadden gedaan, werden uitgenodigd om aan de nieuwe procedure deel te nemen. Voor het stopzetten van de eerste procedure en voor de tweede procedure werden geen vergoedingen uitgekeerd. Eén der inschrijvers was het daar niet mee eens.

De Commissie ging daarom in op de volgende klachten:

  1. De aanbesteder zou in de afgebroken nationale aanbestedingsprocedure in strijd hebben gehandeld met de Aanbestedingswet door geen vergoeding voor gemaakte kosten toe te kennen en zonder deugdelijke motivering zijn afgeweken van de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit. Dit is de eerste procedure die werd gestart door de aanbesteder.
  2. De aanbesteder zou ten onrechte geen gemaakte kosten hebben vergoed na intrekking van de nationale procedure. Deze klacht werd door de Commissie inhoudelijk niet behandeld omdat deze geen grondslag vindt in de Aanbestedingswet of de Gids Proportionaliteit en zal daarom achterwege blijven in deze bespreking.
  3. De aanbesteder zou in strijd hebben gehandeld met de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit door geen vergoeding toe te kennen voor de mededingingsprocedure met onderhandeling. Dit is de tweede procedure die werd gestart door de aanbesteder.

Per klacht worden de adviezen van de Commissie kort besproken, waarna wordt afgesloten met een bondige conclusie.

  • Klacht 1: Volgens de Commissie was in de nationale openbare procedure geen sprake van een bovengemiddelde inspanning voor inschrijvers. Er was een standaard RAW bestek, er was geen geïntegreerd contract en inhoud en omvang van de opdracht waren helder. Bovendien hoefde niet reeds een deel van de opdracht te worden uitgevoerd om een inschrijving te kunnen doen. De Commissie komt dan ook tot de slotsom dat geen sprake is van schending van de Aanbestedingswet of de Gids Proportionaliteit.
  • Klacht 2: Het laatste klachtonderdeel had betrekking op de mededingingsprocedure met onderhandeling. Volgens de Commissie vroeg de aanbesteder in deze procedure aanzienlijk meer van inschrijvers dan in de eerste procedure. Aan inschrijvers werd gevraagd om optimalisatievoorstellen in te dienen. Deze voorstellen waren een vereiste voor het kunnen indienen van een inschrijving. Op grond hiervan oordeelde de Commissie dat in dit verband wel sprake is van een extra inspanning. Zorgvuldige inschrijvers zouden immers geen ongefundeerde verbetervoorstellen doen welke, na gunning, bindend zouden worden. Om die reden handelde de aanbestedende dienst naar de mening van de Commissie zonder deugdelijke motivering in strijd met de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit.

Conclusie

De Commissie lijkt in lijn met de koers van Staatssecretaris Keijzer te hebben geoordeeld. Het per definitie uitsluiten van een tenderkostenvergoeding is immers verleden tijd en dit advies van de Commissie geeft daar invulling en dus handvatten voor de klager aan. De Commissie besteedde in dit advies met name aandacht aan de vraag in hoeverre sprake is van een (extra) inspanning voor de inschrijvers. Is sprake van deze extra inspanning, dan ligt het voor de hand om een tenderkostenvergoeding toe te kennen. Ook als geen sprake is van intrekking van de procedure. Dit is in lijn met de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit. Houd bij het uitvoeren van aanbesteden rekening met de inspanning voor inschrijvers en laat het volledig uitsluiten van elke vorm van tenderkostenvergoeding achterwege in de stukken.

Afbeelding: PIXABAY

Bron: Tenderpeople Kosten

Tenderpeople

Supporter van Aanbestedingsmakelaar.nl