2457x bekeken

Deze vraag zien wij in de praktijk vaak langs komen. De Commissie van Aanbestedingsexperts (CvA) meent van wel. In haar adviezen wordt al enige tijd de lijn gevolgd dat naast de score van de afgewezen partij, óók de score van de winnaar moet worden toegelicht.

In de rechtspraak werd deze lijn echter niet altijd gevolgd. Zo zijn in de rechtspraak uitspraken te vinden waaruit volgt dat zou kunnen worden volstaan met enkel een scoretabel en een toelichting op de score van de afgewezen partij. Resultaat: onzekerheid voor de inkooppraktijk.

Met twee vandaag gepubliceerde uitspraken biedt Rechtbank Den Haag meer duidelijkheid. Een aanbestedende dienst moet een toelichting op de score van de winnaar bieden. Doet hij dit niet, dan is dat in strijd met de motiveringsplicht.

Maar let wel, de toelichting op de score van de winnaar kan en mag niet leiden tot het prijs geven van bedrijfsvertrouwelijk informatie. De aanbestedende dienst zal op neutrale wijze de inhoud van de winnende inschrijving moeten vermelden. Dus zonder een gedetailleerde opgave te doen van de aanbieding van de winnende inschrijver. Zoals uit één van de uitspraken volgt, kan dit ertoe leiden dat de aanbestedende dienst kan volstaan met een (zeer) summiere toelichting, waarvan de Rechtbank zelf ook aangeeft te begrijpen dat dit frustrerend kan zijn voor een afgewezen inschrijver.

Conclusie: bij het opstellen van een gunningsbeslissing dient in ieder geval enige toelichting te worden gegeven op de score van de winnende inschrijver. Hoe ver deze toelichting reikt, zal per geval moeten worden bepaald, mede afhankelijk van het bedrijfsvertrouwelijke karakter van de winnende inschrijving.

Eu
Johankeus

Johan Keus

Keus Legal | Interim opdrachten | Bouw- en aanbestedingsrecht | Contractenrecht | Inkoop | Contractmanagement