139x bekeken

Overheidsopdrachten die vallen onder Richtlijn 2014/24 moeten Europees worden aanbesteed. Artikel 26 van de richtlijn en artikel 2.25 van de Aanbestedingswet 2012 beschrijven de procedures, waaronder de openbare en niet-openbare procedures. De keuze voor een procedure moet objectief zijn en schriftelijk worden toegelicht indien gevraagd.

Welke procedures mag een aanbestedende dienst altijd toepassen? De Europese openbare en niet-openbare procedures zijn de standaard en beginnen beide met een aankondiging. De openbare procedure kent één ronde, terwijl de niet-openbare procedure twee rondes heeft met een voorselectie.

Kent Richtlijn 2014/24 aanbestedingsprocedures die in specifieke gevallen kunnen worden toegepast? Ja, de richtlijn kent specifieke procedures zoals:

 • Mededingingsprocedure met onderhandeling.
 • Concurrentiegerichte dialoog.
 • Innovatiepartnerschap.
 • Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Er is ook een vereenvoudigde procedure voor sociale en specifieke diensten.

Wat zijn de bijzondere aanbestedingsprocedures? Bijzondere procedures in de richtlijn zijn:

 • Prijsvragen.
 • Raamovereenkomst.
 • Dynamisch aankoopsysteem. Deze mogen alleen bij aantoonbare bijzondere omstandigheden worden toegepast.

Welke instrumenten kent de aanbestedingsrichtlijn? De richtlijn kent instrumenten voor gegroepeerd en elektronisch aanbesteden, zoals:

 • Elektronische veiling.
 • Elektronische catalogus.
 • Aankoopcentrales.
 • Gezamenlijke aanbesteding.

Kent Nederland een lichter aanbestedingsregime? Nederland maakt geen gebruik van een lichter aanbestedingsregime, hoewel de richtlijn deze mogelijkheid biedt.

Nationale aanbestedingsprocedures Onder de Aanbestedingswet 2012 zijn geen verplichte nationale procedures vastgelegd, maar de volgende kunnen worden toegepast onder de Europese drempel:

 • Enkelvoudige onderhandse procedure.
 • Meervoudige onderhandse procedure.
 • Nationale openbare procedure.
 • Nationale niet-openbare procedure.

Drempelbedragen

Op 16 november 2023 zijn de nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingsprocedures gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. (Link van de nieuwe Europese drempelbedragen vanaf 1 januari 2024 ) ( 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025