952x bekeken

Goed nieuws...door inzet van social return zijn kortgeleden naar schatting voor 2603 fte aan banen gerealiseerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat getal wordt genoemd in een zojuist verschenen rapport van RIVM over het effect van maatschappelijk verantwoord inkopen door de Nederlandse overheid in 2019-2020. Onder ‘overheid’ verstaat het RIVM de rijksoverheid, provincies en gemeenten. De banen zijn voornamelijk gerealiseerd in aanbestedingen voor kantoorfaciliteiten, grond-, weg- en waterbouw (GWW) en transport.

In 41% van de aanbestedingen werd op social return on investment (SROI) uitgevraagd. SROI kwam het meest voor bij aanbestedingen in de clusters GWW (65%) en kantoorfaciliteiten (45%). Ten opzichte van 2015-2016 was er een 12%-punt toename in aanbestedingen die inzetten op SROI en ten opzichte van 2017-2018 een geringere toename (6%-punt). In 87% van de aanbestedingen was er aandacht voor MVI.

Het RIVM definieert social return als het creëren van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals WW-ers of Wajongers, maar spreekt elders in het rapport ook over het aanbieden van stageplaatsen. Mensen uit de doelgroep van de Banenafspraak worden niet specifiek genoemd.

Naleving matig

Uit een eerder rapport dat kortgeleden werd gemaakt in opdracht van het ministerie van BZK blijkt dat het Rijk zelf niet of nauwelijks toeziet op de naleving van contractuele afspraken rond social return. Zolang de opdrachtgever niet toeziet op naleving, zal de verplichting altijd een papieren tijger blijven, signaleert dit andere rapport na een rondgang onder vijftien topleveranciers.