2025x bekeken

Contractregistratie en het tijdig opzeggen of verlengen van contracten omvat het werk van de professionele contractmanager veel meer. Het vakgebied van de contractmanager is veelzijdig en complex. Daar komt bij dat op dit moment zich een aantal belangrijke ontwikkelingen voltrekken. In de eerste plaats besteden private en publieke organisaties steeds meer producten en diensten uit.

Uitbestedingsratio’s van 70 % en meer zijn inmiddels al heel gewoon. En steeds vaker worden ook voor het primaire proces externe partijen ingeschakeld. De afhankelijkheid ten opzichte van leveranciers neemt hierdoor toe. Immers, als een leverancier niet goed presteert, dan kan dat schadelijke gevolgen hebben voor de inkopende organisatie. Dit kan financiële schade betreffen of imagoschade. Ook kunnen niet presterende leveranciers de concurrentiekracht van een organisatie aantasten. In de publieke sector spreekt men dan van afnemende maatschappelijke waarden; de burger krijgt niet of minder dan is beloofd. Een bijkomende ontwikkeling is, dat de wereld om ons heen steeds complexer wordt door verdere globalisering, technologische ontwikkelingen, enorme groei in hoeveelheden data en toegenomen wet- en regelgeving. Dit levert nieuwe en complexe uitdagingen op voor de organisaties.

Kerncompetentie

Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat het managen van contracten en van leveranciers een kerncompetentie voor organisaties is geworden. Het op professionele wijze invulling geven aan het vakgebied is noodzakelijk om prestaties te optimaliseren en de afhankelijkheid ten opzichte van leveranciers in goede banen te leiden. Contract- en leveranciersmanagers moeten in staat zijn om partijen te verbinden. Regieprocessen worden geoptimaliseerd en er wordt gemonitord op prestaties. En waar de inkopende organisatie risico’s loopt, worden deze risico’s adquaat gemanaged en verantwoord.

Compliancy

Ook komt er steeds meer aandacht voor contractcompliancy. Compliance (naleving) betekent voor de contractmanager dat wordt beoordeeld en verantwoord of contracten voldoen aan de geformuleerde doelstellingen van het contract (welke waarde levert een contract op) en of de interne regels en procedures zijn nageleefd. Ook moet de contractmanager kunnen vaststellen of uitvoering van het contract past binnen wet- en regelgeving. En als het hiervan afwijkt, dan toont de contractmanager aan dat er op gepaste wijze is gehandeld, bijvoorbeeld door het opzetten van allerlei verbeteractiviteiten of door het nemen van maatregelen om risico’s te verminderen. Ook het niet voldoen aan wet- en regelgeving kan leiden tot financiële schade, imagoschade of continuïteitsrisico’s. Door de Autoriteit Persoonsgegeven

Addvue

AddVue

Supporter van Aanbestedingsmakelaar